Banka Popullore e RMV-së: Bashkëpunim më i ngushtë me Këshillin Fiskal për stabilitetin e përgjithshëm të ekonomisë

Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet bankave qendrore dhe këshillave fiskale, të cilat janë institucione të pavarura që mbikëqyrin politikën fiskale, janë thelbësore për arritjen e stabilitetit të përgjithshëm ekonomik. Harmonizimi i politikave makroekonomike, shkëmbimi i të dhënave dhe arritja e qëndrueshmërisë afatgjatë janë përfitimet e bashkëpunimit mes këtyre dy institucioneve. Kështu, guvernatorja e Bankës Popullore, Anita Angelovska-Bejoska dhe zëvendësguvernatorët, Ana Mitreska dhe Fadil Bajrami, në takimin me Këshillin Fiskal, të përbërë nga kryetari i Këshillit, Gligor Bishev dhe anëtarët, akademiku Abdulmenaf Bexheti dhe Marina Trpeska, profesoreshë në Fakultetin Ekonomik në UKM, u angazhuan për shkëmbim të qetë të informacionit dhe bashkëpunim për ruajtjen e stabilitetit të ekonomisë dhe sistemit financiar.

Në takim u theksua se shkëmbimi i informacionit dhe analizave ndërmjet bankës qendrore dhe Këshillit Fiskal është një avantazh në marrjen e vendimeve të bazuara në të dhëna dhe fakte dhe kontribuon në një interpretim më të mirë të peizazhit të përgjithshëm ekonomik. Të dy institucionet synojnë të sigurojnë stabilitetin afatgjatë të ekonomisë, ku këshillat fiskalë e arrijnë këtë duke vlerësuar qëndrueshmërinë e financave publike, ndërkohë që bankat qendrore shqetësohen për ndikimin e politikave fiskale nëpërmjet stabilitetit të çmimeve dhe financiare.

Këshillin Fiskal e zgjedh Kuvendi, ndërsa një anëtar propozon Banka Popullore, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Maqedonisë dhe Enti Shtetëror i Revizionit. Qëllimi i Këshillit është të japë opinione të pavarura ekspertësh për politikat fiskale dhe dokumentet strategjike dhe raportet, si dhe të mbikëqyrë zbatimin e rregullave fiskale, në mënyrë që të sigurohet stabiliteti makroekonomik dhe qëndrueshmëria fiskale.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.