80 milionë euro fonde të BE-së: Këto janë masat që pritet t’i zbatojë Qeveria e RMV-së

Maqedonia e Veriut më 9 mars mori 80 milionë euro mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian. Kryeministri, Dimitar Kovaçevski, në konferencë për shtyp theksoi se këto mjete përdoren për mbështetje buxhetore në vend.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 300x250

Euroambasadori në vend, Dejvid Gir, tregoi se kjo mbështetje financiare do t’i ndihmojë qytetarët që të përballen me kërkesat që u shfaqën si pasojë e krizës energjetike. Portalb.mk, pyeti në Sekretariatin për Çështje Evropiane se si më detajisht do të përdoren këto mjete, nga ku thanë se ndarja e parave të BE-së bëhet sipas aktiviteteve të përcaktuara, me indikator, në Planin akcional.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 1180x200

“Kjo ndihmë financiare është mbështetje e drejtpërdrejtë e buxhetit dhe ndihmë për atë që tashmë është duke bërë Qeveria, pra atë që do të marrë përsipër për zbatimin e Planit akcional për energjetikë”, thanë nga SÇE ku bashkëngjitur dërguan edhe Planin akcional me aktivitetet e parapara. Nga ky plan akcional vërejtëm se një pjesë e masave janë në zbatim e sipër që prej viteve 2021 dhe 2022, ndërsa gjatë këtij viti dhe vitit të ardhshëm pritet të zbatohen edhe 3 masa të tjera.

Gjatë dy viteve dhe gjatë këtij viti, Qeveria po zbaton katër masa edhe atë:

Masën për transferimin e parave/subvencioneve për amvisëritë për të kapërcyer rritjen e faturave të energjisë elektrike
1.1 Subvencione për energji për amvisëritë

Shfrytëzuers: 787 991 familje sipas numrit të pikave matëse
Çmimi i parashikuar i masës: 173 milionë euro
Përshkrimi: Kostoja e prodhimit të energjisë elektrike nga EMV është 100 euro/MWh. Çmimi i EMV për furnizues universal është 48 Eur/MWh, i cili zëvendëson 52 Eur/MWh. Mbështetja llogaritet si diferencë ndërmjet kostove të prodhimit prej 100 Eur/MWh dhe çmimit 48Eur/MWh. Konsumi total i vlerësuar i amvisërisë është 3313 GWh, duke mbuluar periudhën tetor 2022–dhjetor 2023. Baza e llogaritjes është konsumi vjetor i parashikuar i ekonomisë familjare.

1.2 Ulja e barrës tatimore për furnizimin me energji

Shfrytëzues: 611,000 familje
Kostoja e parashikuar e masës për periudhën 01/09/2022-30/06/2023: 28 milionë euro Përshkrimi: Ulja e normës së rregullt të TVSH-së nga 18% për furnizimin me energji elektrike për familjet, në një normë preferenciale prej 5% (korrik 2021-dhjetor 2022) dhe në 10% (janar-qershor 2023).

Implikimet totale fiskale (01/09/2022- 30/06/2023): 1,72 miliardë MKD (afër 28 milionë euro)

Në këtë masë, ka edhe shumë nën-masa të tjera që janë në zbatim e sipër.

Masën për mbështetja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për të siguruar vazhdimësinë e biznesit
Masën për investimet në burimet e rinovueshme dhe efikasitetin energjetik dhe
Masën për fushata komunikuese për paketën energjetike
Ndërkohë, gjatë këtij viti dhe vitit 2024, me fondet e dhuruara nga BE-ja, vendi do të zbatojë edhe tre masa të tjera, të paktën sipas këtij Plani veprimi edhe atë:

Masa 1: Përmirësimi i Kornizës Strategjike

3.1 Miratimi i një plani veprimi për agjendë të gjelbër kombëtare – Plani kombëtar i veprimit është në zhvillim e sipër me projektin rajonal EU4Green
3.2 Miratimi i Strategjisë së rishikuar të Energjisë, e cila pasqyron qëllimet e heqjes graduale të qymyrit, përfshirjen e hidrogjenit, investime në ruajtje dhe bateri – Strategjia kombëtare energjetike 2020-2040
3.3 Miratimi i Planit të Veprimit për tranzicion të drejtë, duke krijuar mekanizma menaxhues dhe monitorues -Draft plani është paraqitur në Qeveri në nëntor 2022
3. Miratimi i një Plani të rishikuar Kombëtar veprimi për Energjinë dhe Klimën, që pasqyron objektivat e dekarbonizimit deri në vitin 2030 – PAEK-u (Plani akcional për energji dhe klimë) i parë tregues i miratuar në qershor 2022
3.5 Miratimi i Strategjisë për rindërtimin e objekteve – Nuk ka strategji në këtë moment
Masa 2: Përmirësimi i kuadrit legjislativ

4.1 Miratimi i një rregulloreje të re nënligjore lidhur me BRE (prodhues-konsumatorë) -Korniza ligjore ekziston, por ka nevojë për harmonizim shtesë me ndryshimin e ri të Ligjit për energjetikë
4.2 Ligji për ndërtim – Kuadri ligjor ekziston, por ka nevojë për harmonizim të mëtejshëm në lidhje me procedurat e ndryshme administrative dhe që lidhen me zbatimin e legjislacionit të prodhuesve për efikasitet energjetik.

4.3 Transpozimi i plotë i Paketës për energji të pastër (përfshirë energjinë e rinovueshme) -Legjislacioni kombëtar ekzistues duhet të përafrohet më tej me Paketën për energji të pastër

4.4 Miratimi i rregullativës nënligjore të nevojshme për zbatimin e Ligjit për energjetikë– Ligji për energjetikë është në fuqi dhe ka nevojë për harmonizim shtesë me legjislacionin e BE-së për energjetikë.
4. Përgatitja e një vlerësimi të kërkuar nga Direktiva për efikasitet energjetik – Në këtë moment nuk ka vlerësim. Vlerësimi do të pasqyrojë zbatimin e legjislacionit në lidhje me PROSUMER (amvisëritë dhe bizneset e vogla).

4.6 Miratimi i akteve nënligjore, sipas Ligjit për efikasitet energjetik – Ligji për efikasitet energjetik ekziston, por aktet nënligjore nuk janë në fuqi.
4.7 Miratimi i ligjit për biokarburantet – Do të futet ligj i ri për të përafruar Direktivën e BRE-ve (burimet e rinovueshme të energjisë) në lidhje me sektorin e transportit

Masa 3: Përmirësimi i kuadrit institucional

5.1 Riorganizimi dhe fuqizimi i institucioneve shtetërore që merren me politikën energjetike – Raporte nga projekti i riorganizimit shtetëror i financuar nga BE-ja dhe disa ndërhyrje të financuara nga donatorët

5.2 Formimi dhe funksionalizimi i Fondit për efikasitet energjetik – Aktualisht nuk ka asnjë fond funksional për EE (efikasitet energjetij). Fondi EE po përgatitet me mbështetjen e Bankës Botërore
5.3 Operacionalizimi i tregut të një dite më parë – NEMO (operatori i nominuar i tregut të energjisë elektrike) është krijuar, megjithatë, tregu i një dite më parë nuk ekziston

5.4 Ndarja e sektorit të gazit dhe certifikimi i OSTE (Operatori i sistemit të transmetimit të energjisë) për shoqërinë aksionare për burimet kombëtare të energjisë – OSTE për gazin nuk është i certifikuar sipas Paketës së Tretë energjetike
Kujtojmë se BE-ja, e cila përveç ndihmës së vazhdueshme financiare për projektet që janë pjesë e agjendës së reformës, Maqedonisë së Veriut i ka dhënë edhe mjete grant për përballim me krizën.

Në vitin 2020 gjithashtu edhe Republikës së Maqedonisë së Veriut i është ndarë grant prej 40 milionë eurosh përkrahje buxhetore e drejtpërdrejtë për qëndrueshmërinë sociale dhe ekonomike të shtetit në përballjen me krizën e shkaktuar nga pandemia KOVID-19. /Portalb/

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 300x250

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.