PORTAL INFORMATIV CONTACT MARKETING
Rajoni pjesë e statistikave të EUROSTAT, Shqipëria mbetet jashtë
Posted date: 30.08.2017
Teksa vendet e rajonit, Serbia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Turqia, janë bërë pjesë e raportimeve statistikore te Institutit Evropian të Statistikës (EUROSTAT), Shqipëria ende nuk e ka mundësuar ketë pjesëmarrje, kryesisht nga rrëmuja e institucioneve publike që prodhojnë statistika, shkruan gazeta Monitor. Vendet e Rajonit, Serbia, Maqedonia, Mali i ZI dhe Turqia janë pjesë e raportimeve në pjesën më të madhe të botimeve të EUROSTAT. Banka Botërore në një analizë që i ka bërë projektit të saj për menaxhimin e financave publike në vend vëren se, INSTAT është përfshirë në një projekt që ti bëjë të dhënat në përputhje me Manualin e Statistikave Financiare të Qeverisë 2014 (GFSM 2014) dhe me Sistemin Evropian të Llogarive Kombëtare dhe Rajonale (ESA 2010). Por vonesat në zbatimin e këtij projekti ka bërë që INSTAT nuk mund të transmetonte deri në fund të vitit 2016, ndonjë tabelë apo të dhënë në EUROSTAT. Një grup pune me përfaqësues të INSTAT, Ministrisë së Financave dhe INSTAT është ngritur sakaq për të përpiluar një listë me njësitë institucionale dhe njësitë e sektorit publik. Gjithashtu gjatë vitit të kaluar është nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me qëllim të përcaktimit të përgjegjësive ndërmjet INSTAT, Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave për përpilimin, përhapjen, transmetimin, ndarjen dhe shkëmbimin e të dhënave. INSTAT duhet të hartojë dhe transmetojë të dhënat e SFQ sipas kërkesave të programit të transmetimit të ESA 2010, që aplikon EUROSTAT. Statistikat e bollshme dhe cilësia e tyre ndër të tjera janë një problem që Shqipëria nuk ka mundur ta përmirësoje në standardet që kërkon koha. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore kanë iniciuar mbështetje teknike dhe financiare, një pjesë e të cilave janë duke u zbatuar nga INSTAT. Integrimi në BE kërkon ndër të tjera një përputhshmëri të raportimeve statistikore të Shqipërisë me ato të BE sidomos në lëmin e llogarive kombëtare.